Artikel 1 . Definities. 

MVO-ambitie:MVO-ambitie BV KvK nummer 64452808 is eigenaar en exploitant van de handelsnaam MVO-ambitie.nl, de Website(s) www.MVO-ambitie.nl; hierna te noemen MVO-ambitie. 
Website: de website van MVO-ambitie, te bereiken via de domeinnaam www.MVO-ambitie.nl. 
Opdrachtgever: de (rechts)persoon c.q. de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de (rechts)persoon die de diensten van MVO-ambitie wenst te gebruiken voor het zoeken of opnemen van aanbevelingen, bedrijfsreclame, gegevens van het bedrijf of instelling of gegevens dan wel informatie die voor het gebruik van de website MVO-ambitie.nl noodzakelijk zijn.
Persoonsgegevens en bedrijfsgegevens:alle op MVO-ambitie.nl ingebrachte gegevens door bedrijven, instellingen en natuurlijke personen die op enigerlei wijze voor het gebruik van de op de website toegewezen ruimte door de gebruiker worden ingevoerd op de website.
Overmacht: elke, van de wil van MVO-ambitie, onafhankelijke omstandigheid, waardoor het nakomen van verplichtingen door MVO-ambitie jegens derden geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van MVO-ambitie kan worden verlangd.
Abonnement:Het recht van de opdrachtgever om voor een periode van 1 jaar, ingaande op het moment van aangaan van de overeenkomst met MVO-ambitie, gebruik te maken van een eigen pagina op de website MVO-ambitie.nl en deze binnen de in deze algemene voorwaarden en de richtlijnen zoals vermeld op de website te gebruiken voor het doel waarvoor deze bestemd is. 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.a. Deze algemene voorwaarden van MVO-ambitie zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van MVO-ambitie. 2.b. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen. 

Artikel 3. Doelstelling MVO-ambitie 

3.a. MVO-ambitie biedt bedrijven en instellingen, de opdrachtgever,  in de breedste zin des woords ruimte om aan hen gegeven aanbevelingen te plaatsen op de aan hen ter beschikking gestelde ruimte op de website MVO-ambitie.nl. Binnen de aan de hen toegewezen ruimte kunnen zij eveneens ten behoeve van hun bedrijf of instelling adverteren c.q. reclame maken, hun gegevens te tonen en de bereikbaarheid van hun bedrijf of instelling te tonen.3.b . MVO-ambitie zorgt voor de technische middelen voor Opdrachtgevers en Werkzoekenden, zoals genoemd in lid 1 om de hiervoor genoemde faciliteiten te kunnen gebruiken. 3.c. MVO-ambitie is gerechtigd om de exploitatie van MVO-ambitie.nl geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden. 

Artikel 4. Overeenkomst Opdrachtgever. 

4.a. Om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van MVO-ambitie ontvangt Opdrachtgever digitaal een overeenkomst. Opdrachtgever draagt zorg voor een de juiste en actuele gegevensverstrekking waaronder naam/adres en woonplaatsgegevens. Door betaling van de kosten van het abonnement gaat Opdrachtgever akkoord met deze algemene voorwaarden. Aangeboden diensten, abonnementen en/of pakketten zijn onder meer, maar niet beperkt tot het beschikbaar stellen van ruimte door MVO-ambitie voor het plaatsen van aanbevelingen door derden, het plaatsen van het bedrijfslogo van de opdrachtgever, het plaatsen van de bedrijfsgegevens en ruimte om te adverteren c.q. reclame te maken voor het eigen bedrijf of instelling.  

Artikel 5. Overeenkomst Opdrachtgever

5.a. Een opdrachtgever kan zich met de bedrijfsgegevens inschrijven op de MVO-ambitie.nl. Daarbij draagt opdrachtgever zorg voor de juiste en actuele gegevensverstrekking waaronder, maar niet beperkt tot, naam/adres/woonplaats gegevens 
5.b. De overeenkomst met de opdrachtgever is gesloten indien de inschrijving van de opdrachtgever op MVO-ambitie.nl is geplaatst. Opdrachtgever geeft een akkoordverklaring waarin de wederzijdse rechten en plichten verwijzen naar en bindend zijn aan deze Algemene Voorwaarden. 
5.c. MVO-ambitie behoudt zich het recht voor om opdrachtgevers te verwijderen van MVO-ambitie.nl in geval de opdrachtgever zich niet houdt aan de overeengekomen bepalingen en Algemene Voorwaarden en daarmee schade kan berokkenen aan derden. 

Artikel 6. Intellectueel eigendom

6.a. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot MVO-ambitie, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto's , beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, software, merken, domeinnamen, berusten bij MVO-ambitie respectievelijk haar contractanten, zijnde Opdrachtgever en/of Werkzoekenden en/of leveranciers. 
6.b. Het is derden verboden om van MVO-ambitie de gehele of gedeeltelijke inhoud te verveelvoudigen, openbaar te maken, dan wel ter beschikking te stellen aan derden, behoudens het bekijken van MVO-ambitie.nl voor eigen gebruik. Op al het vertoonde filmmateriaal berust copyright op naam MVO-ambitie. Het is derden tevens verboden om de Website MVO-ambitie te verminken, vervormen dan wel op andere wijze onrechtmatige handelingen te verrichten op of met deze Website.
 
Artikel 7. Gebruik gegevens op MVO-ambitie.nl. 

7.a. Het gebruik van gegevens die via MVO-ambitie openbaar zijn geworden waaronder, maar niet beperkt tot, e-mailadressen, is enkel en alleen toegestaan in het kader van het doel van MVO-ambitie, het maken van reclame, plaatsen van advertenties en het tonen van aanbevelingen.
7.b. Het is onder geen beding toegestaan om een substantieel gedeelte van de inhoud van de gegevens uit de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en)herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet. 
7.c. Indien (gedeeltelijk) in strijd wordt gehandeld met het bepaalde in dit artikel verbeurt de overtreder, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 3.000,- (zegge: drieduizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een onderdeel van de persoonsgegevens geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd het bepaalde in Hoofdstuk I, artikel 10. Uitsluiting. 
7.d MVO-ambitie gebruikt gegevens van personen en/of bedrijven, die aanbevelingen aan geabonneerden op MVO-ambitie.nl plaatsen of geplaatst hebben nooit voor enig ander gebruik, dan het doen van een verzoek aan degene die de aanbeveling plaatst om een abonnement op MVO-ambitie.nl aan te gaan. Enig ander gebruik dan het hiervoor genoemde zal niet plaats vinden.

Artikel 8. Aansprakelijkheid. 

8.a. MVO-ambitie sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van MVO-ambitie . 
8.b. Bij inschrijving op de MVO-ambitie.nl kan Opdrachtgever binnen de geboden ruimte op de website zelf de invulling van de toegewezen ruimte bepalen. MVO-ambitie is niet aansprakelijk voor de keuze van Werkzoekende of de gevolgen die hieruit voortvloeien. 
8.c. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van MVO-ambitie met betrekking tot MVO-ambitie. In die gevallen is de aansprakelijkheid van MVO-ambitie gemaximeerd tot een bedrag van € 25.000,- (zegge: vijfentwintigduizend euro). 
8.d. Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde zijn wij nimmer verantwoordelijk te houden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen. Tenzij er sprake is van opzet onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk, houdt met de middelen rechtens aan te tonen), blijft het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstand schade daaronder begrepen geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf. De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.
 
Artikel 9. Vrijwaring. 

Opdrachtgever vrijwaart MVO-ambitie voor alle aanspraken van derden in verband met de informatie, plaatsing, inhoud en gegevens die door Opdrachtgever op MVO-ambitie.nl worden geplaatst c.q. verstrekt. MVO-ambitie is niet verantwoordelijk voor eventuele rechten die rusten op het beeld- of geluidsmateriaal. 

Artikel 10. Uitsluiting.              
                                                                    
MVO-ambitie behoudt zich het recht voor om een ieder uit te sluiten van elk gebruik van MVO-ambitie, waaronder maar niet beperkt tot degene die op enige wijze in strijd handelt met de wet, openbare orde, goede zeden en deze algemene voorwaarden. 

Artikel 11. Verwijzingen. 

11.a. MVO-ambitie bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. MVO-ambitie heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, of de levering van producten of diensten van derden. Bij gebruik van deze websites zijn de algemene voorwaarden van deze websites van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
11.b. Indien gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners dan zijn de privacyregels van deze dienstverleners van toepassing. MVO-ambitie is niet verantwoordelijk voor de rechtshandelingen c.q. het beleid van deze dienstverleners. 

Artikel 12. Beveiliging. 

12.a. MVO-ambitie spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer. 
12.b. In het geval communicatie geschiedt tussen MVO-ambitie en Opdrachtgever met behulp van elektronische middelen, zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, dan zullen beide partijen zorgdragen voor een standaard virusprotectie. MVO-ambitie is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen berichten. 
12.c. Opdrachtgever dient het eigen computersysteem zodanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang verschaft kan worden. 


Artikel 13. Overmacht.

MVO-ambitie is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van Overmacht. 

Artikel 14. Betaling/incasso. 

14.a. Betaling door Opdrachtgever aan MVO-ambitie in het kader van een abonnementsaanvraag vindt plaats door betaling via de door MVO-ambitie aangeboden betalingsinstrumenten op de website.
14.b. Indien MVO-ambitie genoodzaakt is ter inning van aan haar verschuldigde bedragen (rechtskundige) bijstand in te roepen, zullen alle daarvoor gemaakte kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, door Opdrachtgever aan MVO-ambitie worden vergoed. 
14.c. Tenzij anders overeengekomen, zullen door de Opdrachtgever aan MVO-ambitie gedane betalingen niet worden gerestitueerd bij tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst, in geval MVO-ambitie zich beroept op bepaling 5.c. uit deze overeenkomst kan restitutie plaatsvinden.
14.d. MVO-ambitie behoudt zich het recht voor de prijzen van de dienst(en) en andere producten te wijzigen of te herzien, een reeds ingegaan abonnement kan nooit aan prijsverhogingen onderhevig zijn.
 
Artikel 15. Gebruik wachtwoord 

15.a. MVO-ambitie zal ernaar streven om binnen een werkdag na totstandkoming van de Overeenkomst de Opdrachtgever een wachtwoord - hyperlink te verschaffen voor zover dat noodzakelijk is om het abonnement te kunnen gebruiken. 
15.b. Opdrachtgever is slechts gerechtigd het door MVO-ambitie toegekende wachtwoord te verstrekken aan haar eigen werknemers, die het Wachtwoord nodig hebben ter vervulling van de werkzaamheden van Opdrachtgever. 
15.c.Voorts staat de Opdrachtgever er voor in dat deze werknemers het Wachtwoord slechts ten behoeve van de werkzaamheden van Opdrachtgever zullen gebruiken. 
15.d. MVO-ambitie heeft de bevoegdheid om alle vormen van schade, waaronder mede begrepen inkomstenderving en alle overige kosten als gevolg van ongeautoriseerd gebruik en alle andere vormen van misbruik van het Wachtwoord aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 

PRIVACYBELEID 

Artikel 16. Algemeen 

MVO-ambitie respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers. MVO-ambitie spant zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke en bedrijfsmatige informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden, zoals die in dit Privacybeleid ( Quitclaim) zijn omschreven. 

Artikel 17. Doeleinden 

Het doel van het plaatsen van uw gegevens op de Website is om bezoekers van de website in staat te stellen kennis te nemen van de aan u gedane aanbevelingen, contact met u op te nemen met als doel informatie te verkrijgen of overeenkomsten aan te gaan en uw bedrijf of instelling en om advertenties te plaatsen c.q. reclame te maken voor uw bedrijf of instelling. Met het plaatsen van uw gegevens op de Website biedt u bezoekers van de website de mogelijkheid uw gegevens te selecteren en te bekijken en contact met u op te nemen. MVO-ambitie zal uw gegevens verder niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling. 

Artikel 18. Gebruik van Persoonsgegevens. 

18.a. MVO-ambitie legt de Persoonsgegevens, die door gebruikers worden ingevuld voor het gebruikmaken van MVO-ambitie.nl in haar database vast. 
18b. Door gebruikmaking van MVO-ambitie is Opdrachtgever akkoord dat persoons- en bedrijfsgegevens verwerkt worden voor activiteiten op het gebied van analyse en site verbetering en incidentele toezending van relevante (product)informatie van MVO-ambitie aan houders van een abonnement op MVO-ambitie.nl. 
18c. MVO-ambitie kan zogenoemde cookies of andere technische maatregelen gebruiken om ervaring met MVO-ambitie te personaliseren waarbij ook het wachtwoord van de gebruiker kan worden opgeslagen. 

Artikel 19. Diversen

19.a. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. 
19.b. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door MVO-ambitie worden gewijzigd en zijn direct beschikbaar op MVO-ambitie. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn direct van toepassing. 

Artikel 20. Auteursrecht 

Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van MVO-ambitie. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt MVO-ambitie de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties. Op alle MVO-ambitie producties rust het auteursrecht. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met MVO-ambitie. Op deze Algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht. 

Onze Algemene Voorwaarden zijn ook te downloaden via onderstaande link (pdf bestand). 

http://www.MVO-ambitie.nl/uploads/files/files/MVO-AMBITIE-algemenevoorwaarden%.pdf

© 2016 MVO-ambitie, Alkmaar

Alle rechten voorbehouden